Етичен кодекс

В „Евробул“ сме заложили висок стандарт при взаимоотношенията си, както с клиенти и партньори, така и помежду си. Наш стремеж и правило е всеки наш служител да се ръководи от следните принципи:

 

 

  • Честност 

Честността е един от основните ни етични принципи. В „Евробул“ държим на честността спрямо клиентите, спрямо бизнес партньорите, спрямо служителите и спрямо държавата. Вярваме, че честността е пътят към доверието и изграждането на дългосрочни и стабилни отношения с нашите клиенти и бизнес партньори.

 

 

  • Коректност 

Високият професионализъм и надеждност на предлаганите от „Евробул“ услуги се базират на коректни делови отношения, на прозрачност при предлагане на услугите и отчетност при изпълнението на възложената ни работа. 

 

  • Отговорност

Отличителна черта на служителите в „Евробул“ е отговорното отношение към задълженията и към клиентите. В практиката си сме се убедили, че основна предпоставка за предоставянето на качествена и надеждна услуга е силното чувство за отговорност. Всеки наш клиент може да усети личната отговорност и персоналното отношение, с които служителите ни подхождат към задачите си. 

Конфиденциалност

В „Евробул“ зачитаме конфиденциалността на търговската и счетоводна информация на нашите клиенти, партньори и конкуренти и строго осъждаме всяко нарушение на търговската им тайна.

  

  • Лоялна конкуренция

Ние държим на равноправното третиране на всички участници в икономическия живот. Всеки наш служител е инструктиран да не допуска каквито и да е било корупционни прояви или други неправомерни действия, които биха нарушили принципа за свободна и лоялна конкуренция.

 

  • Законност

Основен принцип, на който държим в „Евробул“ и който изискваме и от нашите клиенти и партньори, е спазване на приложимото законодателство във всеки един аспект от дейността, която осъществяваме.