Общи условия за ползване

Общи условия за ползване на Уебсайта

I. Предмет

Чл. 1. Настоящите условия, наричани по-долу за краткост „Условията“, са предназначени за регулиране на отношенията между „Евробул“ ЕООД, наричано по-долу за краткост „Доставчик“ , собственик и администратор на информационния уебсайт: https://evrobul.com/wp, наричан по-долу за краткост „Уебсайтът“ , и всеки един от ползвателите, наричани по-долу за краткост „Ползвател/и“, на Интернет страницата https://evrobul.com/wp.  Преди да продължите Вашето посещение на този Уебсайт Ви молим да прочетете внимателно настоящия документ, който съдържа Условията за ползването на Уебсайта. С използването на уебсайта Вие приемате настоящите условия. Ако не ги приемате, моля да не използвате Уебсайта.

II. Данни за Доставчика

Чл. 2. Информация относно Доставчика:
1. Наименование: „Евробул“ ЕООД , ЕИК040957193
2. Седалище и адрес на управление: гр. София, бул.България № 102, ет.2, офис 20
3. Данни за кореспонденция: гр. София, бул.България № 102, ет.2, офис 20, ел. поща: office@evrobul.com,  тел./факс: 02/8548000.

III. Общи Разпоредби

Чл. 3. Уебсайтът и услугите, предлагани чрез него, функционират при правилата, описани в настоящите Условия.
Чл. 4. Въпреки че полага всички разумни усилия, за да осигури точността и пълнотата на публикуваната в този Уебсайт информация, Доставчикът не гарантира постоянното функциониране на Уебсайта, нито че последният не съдържа грешки.
Чл. 5. Доставчикът си запазва правото да прекъсва достъпа до определен материал (включително, но не само: снимки, текстове и други), публикуван на Уебсайта или до целия Уебсайт, без съгласието на Ползвателя, за неограничен период от време, планирано или инцидентно, без да носи отговорност за евентуално настъпили вследствие на спирането вреди за Ползвателя.
Чл. 6. Доставчикът си запазва правото да променя, без предварително уведомление, структурата или съдържанието на Уебсайта. Промените влизат в сила незабавно след публикуването им на Уебсайта.

IV. Характеристики на Услугите

Чл. 7. Основните характеристики на услугите, предоставяни на Ползвателите от Доставчика чрез Уебсайта, наричани по-долу за краткост „Услуги“, са следните:
(1) Доставчикът предоставя възможност за разглеждане и споделяне на съдържанието, публикувано на Уебсайта. Доставчикът предоставя информация за себе си, екипа си, предоставяните от него услуги, актуални предложения, информационни статии, контакти, представяне на свои клиенти и партньори и други.
(2) Доставчикът предоставя възможност за генериране на телефонно обаждане чрез функционални бутони в Уебсайта.
(3) Доставчикът предоставя възможност за изпращане на въпроси към консултанти – членове на екипа на Доставчика, чрез формата за чат комуникация.

(4) Доставчикът предоставя възможност за генериране на електронни запитвания по имейл адрес (електронна поща) чрез функционални форми за бързо запитване в рамките на Уебсайта. Ползвателят следва да попълни посочените от Доставчика полета и да избере бутон „Изпрати запитване”.

(5) Доставчикът предоставя възможност за изпращане на електронна заявка за транспортна услуга и/или на електронна заявка за партньорство чрез функционални форми за заявка в рамките на Уебсайта. Ползвателят следва да попълни посочените от Доставчика полета и да избере бутон „Изпрати заявка”.При използване на услугите, посочени в настоящата алинея, Ползвателите следва да имат предвид и с приемането на настоящите Условия да се считат за информирани, че използването на тези услуги не води автоматично до сключване на договор между съответния Ползвател и Доставчика, т.е. изпращането на електронна заявка не създава задължение за Доставчика за предоставяне на определена услуга и не поставя Доставчика и Ползвателя в договорни (облигационни) отношения. Изпращането на посочените заявки има ролята на предложение за сключване на договор и урежда преддоговорни отношения между страните, като въз основа на конкретна заявка Доставчикът изпраща на Ползвателя конкретна оферта за сключване на договор.
(6) Доставчикът предоставя възможност за генериране на електронни запитвания, чрез използван от Ползвателя имейл клиент, посредством функционални препратки от Уебсайта. За целта е необходимо Ползвателят да избере конкретна функционална препратка на Уебсайта (място, на което е изписан имейл адрес на Доставчика и върху него може да се „кликне“) и ползваното от него устройство да отвори нов прозорец за писане на съобщение от имейл клиент заложен на устройството.

(7) Доставчикът предоставя възможност за  безплатно генериране на CMR товарителница. Ползвателят следва да попълни посочените от Доставчика полета и да избере бутон „Генерирай документа”. След заявяване на услугата, Ползвателят получава попълнена CMR товарителница  на посочения от него имейл адрес (електронна поща).

(8) При ползване на посочените по-горе форми за комуникация (запитвания и/или заявки), Доставчикът не е обвързан със срок, в който ще бъде предостави отговор на отправеното запитване и/или изпратена заявка.

(9) Доставчикът предоставя възможност за препращане (линкинг) на Ползвателя към бизнес профили на Доставчика в социалните мрежи, профили и интернет страници на негови партньори, клиенти и други. Доставчикът предоставя тази възможност с цел улеснение на Ползвателите, като не носи отговорност за съдържанието на профилите и интернет страниците, към които е предоставена възможност за препращане и които не са собственост на и/или не са оперирани от Доставчика. Настоящите Общи условия не се прилагат по отношение на профилите и страниците, към които е предоставена възможност за препращане, освен ако изрично не е посочено друго.

V. Права върху интелектуална собственост

Чл. 8. (1) Цялата информация, публикувана на Уебсайта, включително, но не само: текстове, снимки, аудио и видео материали, представлява интелектуална собственост на Доставчика или се ползва от последния на законово основание и като такава се закриля от действащото законодателство относно защитата на интелектуалната собственост, включително но не само защитата на авторското и сродните му права.
(2) Доставчикът си запазва всички права посочени в предходната алинея.
(3) Използването на информацията, посочена в ал. 1 на настоящия член, включително, но не само: копиране, промяна, възпроизвеждане, без съгласието и позволението на Доставчика или на съответния притежател на правата върху интелектуална собственост, освен в изрично посочените в закона случаи, е забранено и представлява нарушение на правата на Доставчика върху интелектуална собственост или на тези на съответния им притежател, в случай че той е различен от Доставчика.
Чл. 9. Уебсайтът може да съдържа имена и марки на продукти, услуги или лица, които представляват или могат да представляват търговски марки, собственост на Доставчика или на трети лица. Достъпът до Уебсайта, както и нищо в настоящите Условия или останалото съдържание на Уебсайта не трябва да се разбира и/или да се тълкува като и не представлява предоставяне на лиценз или на право за използване на която и да е такава търговска марка, без предварителното писмено съгласие на Доставчика или на съответното трето лице – собственик на въпросния обект на интелектуална собственост.

VI. Други Условия

Чл. 10. (1) Информацията и материалите, достъпни на Уебсайта (включително, но не само: статии, изображения, съобщения и други) са с информативен, общ и абстрактен характер и не представляват, нито следва да се приемат или пък да се тълкуват като съвет, насоки и/ или консултация, предоставени от Доставчика на Ползвателите на Уебсайта.
(2) Доставчикът не носи отговорност за коректността, надеждността, верността и/или актуалността на информацията и материалите, достъпни на и/или посредством Уебсайта, по какъвто и да е повод, нито за приложимостта им към конкретна фактическа обстановка.
(3) Доставчикът не носи имуществена и/или неимуществена отговорност за съдържанието на Уебсайта, нито отговаря за вреди, претърпени от който и да е Ползвател и/или от трето лице във връзка с използването на Уебсайта и/или на достъпните на нея информация и материали, включително прилагането им към конкретна ситуация (например: предприемане от Ползвател на конкретни действия на база на информация, поместена на Уебсайта).
Чл. 11. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на Условията не води до недействителност на Условията в цялост.
Чл. 12. Настоящите Условия влизат в сила, считано от 2022 г.
Чл. 13. Условията могат да бъдат изменяни от Доставчика по всяко време, като всяка промяна в Условията влиза в сила спрямо Ползвателите без да е необходимо изрично уведомяване на последните.
Чл. 14. С използването (включително, но не само: разглеждане, кликване на линкове, въвеждане на информация и други) на Уебсайта и информацията в него Ползвателят изразява безусловното си съгласие с Условията и всички последващи промени в тях, както и че е обвързан от тях и ще ги спазва.
Чл. 15. Интернет страницата обработва лични данни на физически лица и използва бисквитки. Повече информация можете да получите от Политиката за поверителност на следния линк https://evrobul.com/wp/gdpr/, а с Политиката за бисквитки: https://evrobul.com/wp/politika-za-biskvitkite/.
Чл. 16. За всички неуредени в тези условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство. Всички спорове, отнасящи се до тези Условия, които страните не са успели да решат чрез преговори и по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентните български съдилища.

ИМАТЕ НУЖДА ОТ ТРАНСПОРТНА УСЛУГА?
МОЛЯ ИЗПРАТЕТЕ ВАШЕТО ЗАПИТВАНЕ!

+359 2 854 8000

Имате въпроси?

office@evrobul.com

Имате въпроси? Свържете се с нас.

0895 697 410

Имате въпроси? Свържете се с нас.